PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

1. Trường đăng ký xét tuyển: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long                                  Mã trường: VLU

2. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

3. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

4. Nơi sinh (Ghi tỉnh hoặc thành phố): ……………………………………………..     5. Dân tộc:……..……………

Tải về:

phieu_DKXT_DH_CQ.pdf - 409KB

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2018

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long