Đăng ký xét tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long - Trường công lập

(Ký hiệu: VLU)

Thông tin cá nhân

Thông tin THPT

Thông tin đăng ký xét tuyển

 Điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 10

 Điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 11

 Điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12

Thông tin liên hệ

Khoa Công nghệ thông tin
Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long